UVC PROUD : เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ อา

admin2

UVC PROUD : เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ อัญเชิญโล่ทองคำและเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี มาประดิษฐาน เฉลิมฉลองครบรอบ 86 ปีของการก่อตั้งในปีนี้ วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.39 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันอัญเชิญโล่ทองคำและเกียรติบัตรสถานศึกษาพระราชทาน มาประดิษฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยจัดตกแต่งขบวนรถอัญเชิญอย่างงดงามและสมเกียรติ อัญเชิญโล่ทองคำและเกียรติบัตรสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี ได้แก่ ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ในปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ในปีการศึกษา 2560 และ ครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ในปีการศึกษา 2564 เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยโล่ทองคำและเกียรติบัตรสถานศึกษาพระราชทาน เคลื่อนขบวนจากอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาตามเส้นทางถนนหน้าวิทยาลัยฯ เข้าสู่บริเวณพิธี ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล จากนั้นนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่ายอัญเชิญโล่ทองคำและเกียรติบัตรสถานศึกษาพระราชทาน มาประดิษฐานที่แท่นพิธี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยประกอบพิธีเปิดกรวย ธูปเทียน แพร และเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงคุณค่าใน ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มยินดีของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งอดีตคณะผู้บริหาร อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

จึงนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับรางวัลอันทรงคุณค่าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับในครั้งนี้ อันเกิดจากผลงานกว่า 85 ปีที่ผ่านมา ที่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกันบุกเบิก พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านการบริหารงานบุคลากร ตลอดจนด้านความดีเด่นของสถานศึกษา สู่รางวัลต่างๆมากมาย ภายใต้หลักการทำงานที่ว่า “รักษามาตรฐานเดิม เพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์เพื่อการอาชีวศึกษาที่ดี พัฒนา UVC สู่ความเป็นเลิศ” ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะครบรอบการก่อตั้งสถานศึกษาในวันครูที่ 16 มกราคม 2566 นี้ โดยมีอายุเข้าสู่ปีที่ 86 ของการก่อตั้ง

Next Post

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนสัมผัสศิลปะผ่านภาษากายที่

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนสัมผัสศิลปะผ่านภาษากายที่หา […]

ข่าวภูธร