อยุธยาฯ งานประกวดมิสแกรนด์ ผู้สูงอายุ เทศบาล

admin2

อยุธยาฯ งานประกวดมิสแกรนด์ ผู้สูงอายุ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น ณ. อาคารราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธาน เปิดงานในครั้งนี้ เปิดเป็นประธาน พร้อมด้วย นายก และสมาชิก ผู้สูงอายุ ของ ที่ทำการองค์การปริหารส่านตำบลท่างจม หมู่ที่ ๓ ตำบลทำงาม อำนาออินทรีปรี an ebeso. 0FG ๕ สิงหาคม ๒๕๖b แช่ไง สำป้ สค Khb เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอาย Lw นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอยันทร์บุรี จังหวัดสิงห์

ปู่ใขัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงวัยตำบลทำงาม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไห้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้านร่างกาย จิดใจ สนใจบุคคลอื่นและสิ่งแวตล้อมืเพิ่มขึ้น เกิดความสุข มีโอกาสได้ออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่ร่วมกัน ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพรีวิตของ ดนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน และศึกษาการรรมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ โคยมื
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑00 คน ขอเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเขียนรู้เพื่ยนำมาบชับ ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทำงาม พิงารณาแล้วเห็นรำหน่วยงานของท่าน มีศักยภาพต้านโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในค้านกลุ่มอาชีหต่างๆ
นางสาวรัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

อาชีวะอุบลฯ MOU 11 สถานประกอบการ จับมือ

อาชีวะอุบลฯ MOU 11 สถานประกอบการ จับมือพัฒนาหลักสู […]

You May Like

ข่าวภูธร