อาชีวะอุบลฯ MOU 11 สถานประกอบการ จับมือ

admin2

อาชีวะอุบลฯ MOU 11 สถานประกอบการ จับมือพัฒนาหลักสูตร มุ่งสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงสู่มาตรฐานสากล ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 11 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร และลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4.วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 5.โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 7.บริษัทศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด 8.โรงแรม Y House & Y did 9. โรงแรมเดอ พราวด์ 10. ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทเกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด และ 11.ร้านสุพรรณนิการ์ เวดดิ้งดีไซน์ & แพลนนิ่ง

ทั้งนี้ก่อนลงนามความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสถานประกอบการร่วมกัน จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีเซ็นลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถานประกอบการทั้ง 11 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงา […]

ข่าวภูธร