อำเภอดอนตาล วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

admin2

อำเภอดอนตาล วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร คจพ.จ. เพื่อซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียทง ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอดอนตาล ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น นาย ชาคริต ชุมจันทร์ นาย อำเภอดอนตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกพบประเยื่ยมเยื่ยนองค์กร ปกครองส่วนท้องถื่นอำเภอดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ได้มีการพูดคุย แลกแปลี่ยน ปรืกษาหารือ เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์
ในการทำงานร่วมกัน ณ. Exit Sign
ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร

เรียบเรียงเนื้อหาและภาพ
(yelling red face)นาย สุวิทย์ โพธิรัชต์
นส สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวพญายม (Video Camera)(Pink Laptop)

Next Post

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ […]

You May Like

ข่าวภูธร