จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

admin2

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วันนี้ 25 มีนาคม 2565 เวลา 07.45 น. ณ โดมอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง ในด้านการพระศาสนา ทรงให้การอุปถัมภ์กิจการของศาสนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นแบบอย่างแก่ศาสนิกชนชาวไทยทั้งในด้านการมีศรัทธาในศาสนาอันมั่นคง การนำหลักคำสอนทางศาสนามายึดปฏิบัติ และการอุปถัมภ์บำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาให้คงอยู่ ด้วยพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา ศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงให้ความเคารพเทิดทูน และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วภูมิภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีนันต์ รองผู้ว่า

อยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีนันต์ รองผู้ว่าราชการ […]

You May Like

ข่าวภูธร