อยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีนันต์ รองผู้ว่า

admin2

อยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีนันต์ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน จัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี วันนี้ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พัฒนาอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริม การออม การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการดำเนินงานภายใต้หลักการ ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน คือการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน เกิดการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบ กระบวนการกลุ่ม และใช้ เงินสัจจะ เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวน 93 กลุ่ม สมาชิก 9,243 คน เงินสัจจะสะสม 96,945,619 บาท
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน ริเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพราะการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสอดคล้องกับภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ดำเนินการมาครบ 48 ปี นับเป็นระยะเวลาแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิก มุ่งเน้นการช่วยเหลือกันและกัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองของชุมชน เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาของชุมชนครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมประชาธิปไตย ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

รมว.ทส. วราวุธ ฯ เปิดโครงการก่อสร้างระบบกระจาย

รมว.ทส. วราวุธ ฯ เปิดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ […]

You May Like

ข่าวภูธร