พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

admin2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโปรดฯ พระราชทานผ้าไตรและอาหารพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 มิถุนายน 65 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรและอาหารพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 290 ปี วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างโดยสมเด็จพระบรมมหาชนกนาถแห่งพระบรมจักรีวงศ์ มีพระนามเดิมว่า “ทองดี” มีอัครชายาทรงพระนาม ว่า “ดาวเรือง” เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในปี พ.ศ.2328 ทรงโปรดให้จัดการปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม โดยงานสถาปัตยกรรมของวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับงานช่างสกุลวังหน้ายุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ อาทิ ภาพเทพชุมนุม ทศชาติชาดก ภาพมารวิชัย ภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา ภาพหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพ ภาพขบวนแห่พระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังการสิ้นพระชนม์เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาฯ โดยเขียนตามหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก มีพระประธานนามพระสุวรรณมุณี ปางมารวิชัยในพระอุโบสถ นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลังพระวิหาร และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระชนกนาถในรัชกาลที่ 1 ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นสำหรับวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ปัจจุบัน มีพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอเสนา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 16 รูป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นาง

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางบุ […]

ข่าวภูธร