วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นาง

admin2

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ ปกครองอำเภอแม่จัน กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอละ 5 ราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2565″ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้มีการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคในสังคม สร้างความอบอุ่นและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบาง ในการนี้ ได้เครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 3,000 บาท

Next Post

กาญจนบุรี – เพื่อลูกหลานทองผาภูมิ! อีกก้าวของการ

กาญจนบุรี – เพื่อลูกหลานทองผาภูมิ! อีกก้าวของการพั […]

You May Like

ข่าวภูธร