อำเภอเบตงจัดกิจกรรมโครงการ ศุกร์ สู่ สันติสุข ภาย

admin2

อำเภอเบตงจัดกิจกรรมโครงการ ศุกร์ สู่ สันติสุข ภาย ใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 ที่มัสยิดนูร์ฮีดายะห์ บ้านนาข่อย ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการ ศุกร์ สู่ สันติสุข โดยมี นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรีจิตอาสา อส. และกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเห็นได้ว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาสันกาลาคีรีในพื้นที่ชายแดนใต้สุดแดนสยาม ติดกับ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากตัวเมืองยะลา 140 กิโลเมตร ห่างจากชายแดน ไทย มาเลเซีย 8 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.เบตง ต.ยะรม ต.ตาเนาะแมเราะ ต.อัยเยอร์เวง และต.ธารน้ำทิพย์ มีประชากรราว 60,000 คน ประกอบด้วยหลากหลาย เชื้อชาติศาสนาและความเชื่อ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม จีน และคริสต์ เป็นต้น โดยมีชาวไทยมุสลิมร้อยละ 50 รองลงมาคนไทยเชื้อสายจีนร้อยละ 30 ที่เหลือร้อยละ 20 คือคนไทยและอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยกันพัฒนาเมืองให้เติบโตกลายเป็นเมืองทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญ
ซึ่งการจัดกิจกกรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนในการรับทราบปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ โดยมีการออกหน่วยบริการแก่ประชาชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากจน และการออกบูธให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษาปัญหาทางทะเบียน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ การให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากนักศึกษาอาชีวจิตอาสา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการปศุสัตว์ การประมง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

อุบลฯ แห่สมัครกันคึกคัก ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

Post Views: 45 อุบลฯ แห่สมัครกันคึกคัก ผู้แทนสมาชิ […]

ข่าวภูธร