อุบลฯ แห่สมัครกันคึกคัก ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

admin2

อุบลฯ แห่สมัครกันคึกคัก ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. วันแรกที่เปิดรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ครูอุบลราชธานี จำกัด ปี 2566 – 2567 หอประชุมปทุมมณีเทวา สถานที่รับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ครูอุบลราชธานี จำกัด วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวนผู้แทนสมาชิกปี 2566 – 2567 (วาระ 2 ปี) มีจำนวน 474 แยกเป็น หน่วยพื้นที่การศึกษา จำนวน 423 คน หน่วยงานอื่นๆ จำนวน 51 คน
หน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่หน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1 หน่วย กำหนดให้มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 35 คน หน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1 หน่วย ให้มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 1 คน สมาชิกสังกัดหน่วยเลือกตั้งใดให้มีสิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นเพียงแห่งเดียว สมาชิกที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการในหน่วยงานใด ให้สังกัดหน่วยงานนั้นโดยให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ

การรับสมัครผู้แทนสมาชิก ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกของหน่วยเลือกตั้งใดต้องเป็นสมาชิกและมีรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้นในวันที่ยื่นใบสมัครโดยจะสมัครด้วยตนเองหรืออาจมอบอำนาจให้สมาชิกคนอื่นยื่นแทนก็ได้ หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกไม่เกินตามจำนวนตามที่กำหนดในหน่วยเลือกตั้งนั้นให้ถือว่าผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน กรณีได้คะแนนเท่ากันให้ประธานดำเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนเท่ากันเป็นการตัดสินชี้ขาด
การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ กรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีรายชื่อของสมาชิกซ้ำซ้อนหรือตกหล่นให้รีบแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 

อุบลราชธานี จำกัด ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 หากพ้นกำหนดนี้แลัว จะไม่สามารถเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อได้ การประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกปี 2566 – 2567 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ประกาศสหกรณ์ที่ติดไว้ ณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

สมเดช ทองปัน รายงาน

Next Post

อุบลฯ สรุปผลการับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

Post Views: 236 อุบลฯ สรุปผลการับสมัครผู้แทนสมาชิก […]

ข่าวภูธร