รมว.ทส. วราวุธ ฯ เปิดโครงการก่อสร้างระบบกระจาย

admin2

รมว.ทส. วราวุธ ฯ เปิดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ประชาชน ตำบลไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล
( 26 มี.ค.65) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวฯ ราษฎร หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง ได้รวมกลุ่มดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ได้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ซึ่งในพื้นที่มีแหล่งน้ำผิวดินที่มีปริมาณเก็บกักน้ำมากแต่ไม่สามารถนำน้ำที่มีอยู่ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว โดยเป็นปั๊มสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 อุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน สมาชิกกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ ฯ 112 ครัวเรือน จำนวนประชากร 336 คน พื้นที่การเกษตร 556 ไร่ รวมความยาวท่อจ่ายน้ำ 3,385 เมตร

Next Post

รมว.ทส. วราวุธ ฯ ลงพื้นที่ “อุทยานธรณีผาชัน สาม

รมว.ทส. วราวุธ ฯ ลงพื้นที่ “อุทยานธรณีผาชัน สามพัน […]

You May Like

ข่าวภูธร