จ. อุบลฯ KICK OFF โครงการอุบลโมเดล

admin2

จ. อุบลฯ KICK OFF โครงการอุบลโมเดลนำร่องการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล วันที่ 11 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัด KICK OFF โครงการอุบลโมเดลนำร่องการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล 1 จังหวัด 1 โครงการ โดยจับมือเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานในพิธีกล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน ต่อยอดการมีงานทำ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2570 ในการกำหนดปริมาณและคุณภาพของการพัฒนากำลังคน ด้านอุปทาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและภาคบริการ ด้านอุปสงค์ โดยเน้นการพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการอุบลโมเดลนำร่องการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากลขึ้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือสูงขึ้น มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่ประกาศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่และระดับชาติ โครงการอุบลโมเดลนำร่องการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล นับเป็น 1 จังหวัด 1โครงการ ที่ได้เห็นความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนโครงการดีๆให้เกิดขึ้น ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการพัฒนากำลังแรงงานให้ทักษะฝีมือสูงขึ้น เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับเทคโนโลยีและตลาดแรงงานต่อยอดการมีงานทำ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และพิธีเปิดสถานีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดตั้งสถานีทดสอบในครั้งนี้ โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือฝึกอบรม ส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด มหาชน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย บริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด บริษัท ไทยฮวด จำกัด บริษัท แซงโกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับภาคการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังแรงงพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถานประกอบกิจการและภาคการศึกษา ในวันนี้เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

Next Post

อุบลฯ องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน

อุบลฯ องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพ […]

ข่าวภูธร