พิษณุโลก –จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

admin2

พิษณุโลก –จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 วันนี้ 9 ก.พ. 65 ที่ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ม.6 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 พร้อมทั้ง ได้มอบโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. มอบพันธุ์ปลา และพันธุ์พืช ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการด้านการเกษตร และรับฟังปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการในรูปแบบคลินิกเกษตรบริการประชาชน อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสหกรณ์ คลินิกสัตว์ คลินิกบัญชี เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้บริการแก่เกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ การให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในรูปแบบคลินิกสหกรณ์ เพื่อเปิดให้บริการความรู้เรื่องการสหกรณ์ ประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อีกด้วย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด เมื่อเวลา

ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ […]

ข่าวภูธร