สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

admin2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙๐พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ๙ ไกลด้วยพระบารมี” โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลตรี คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เขต 3 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเบิกนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กราบบังคมทูลเบิกตัวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 12 ราย และเบิกตัวผู้สนับสนุนงานด้านข้าวและชาวนาเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 40 ราย และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่ายละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้านข้าวภายในงาน อาทิ นิทรรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ อาทิ พันธุ์ข้าวอยุธยา1 ที่ถือเป็นพันธุ์ข้าวน้ำลึกที่ให้ผลผลิตสูง ในระดับน้ำ 25 เซนติเมตร ให้ผลผลิตถึง 842 กิโลกรัม/ไร่ ต้านทานศัตรูพืช อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นบะหมี่ ขนมจีน ก้วยจั๊บ รวมไปถึงนิทรรศการด้านนวัตกรรม อาทิ แอปพลิเคชัน “ตัดสินใจ” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนเพาะปลูกข้าว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนิทรรศการโดรนทางการเกษตรสำหรับการหว่านปุ๋ยในนาข้าว ที่สามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาในการหว่านให้กับเกษตรกร และใช้แรงงานคนน้อยมีประสิทธิภาพ และความแม่นย่ำสูง ตลอดจนลดการเหยียบย่ำในแปลงนาโดยพื้นที่การหว่านเมล็ด 1 ไร่ ใช้เวลาในการหว่านเพียง 4 นาที เป็นต้นรวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการ กว่า 40 หน่วยงานสำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

น่าน ทหารพระราชา ดูแลประชาชน ปกป้องประชา ใน

น่าน ทหารพระราชา ดูแลประชาชน ปกป้องประชา ในพื้นที่ […]

ข่าวภูธร