อุบลฯลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับ

admin2

อุบลฯลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ 8 เมษายน 2565 นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จากสถานการณ์ปัญหาการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการใช้สื่อมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะใช้สื่อเพื่อความบันเทิง เล่นเกม การสนทนา และกิจกรรม อื่นๆ มากกว่าการศึกษาค้นคว้า ซึ่งส่งผลกระทบในด้านพฤติกรรมลอกเลื่อน แบบ ความรุนแรง ความขัดแย้งแตกแยก เล่นการพนัน มีผลต่อด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น สายตาสั้น สมาธิสั้น การควบคุมอารมณ์ อาการซึมเศร้า รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตในอนาคต ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดการเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์และใช้สื่ออย่างเหมาะสมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุบลฯ ให้เป็นคนที่มี คุณภาพในอนาคต จังหวัดอุบลราชธานี และพลัง 7 ภาคีเครือข่าย จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า “ จังหวัดอุบลราชธานีให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต จึงร่วมผนึกพลัง 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง คุณลักษณะเด็กอุบลเท่าทันสื่อที่พึ่งประสงค์คือ เด็กอุบลต้องใช้สื่อเป็น แยกแยะสื่อได้และสื่อสารเชิงบวก โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อให้ เป็นวาระจังหวัดในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานีซึ่งมีแนวทางดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 1.ทุกหน่วย ทุกองค์กรจะร่วมบูรณาการแผนงานและโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รณรงค์เด็กอุบลเท่าทันสื่อ ร่วมกัน 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกหลักในการเคลื่อน งาน 3.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับ 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคม ด้านการเรียนรู้ และด้านสุขภาพ 4.สนับสนุนกลไก คณะกรรมการทุกระดับตามกฎหมาย 5.จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้หลักสูตรการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 6.ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วน ร่วมของครอบครัวและชุมชน 7.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพตำบลและอำเภอ 8.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อันจะเกิดผลต่อสังคม แห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗มทบ.๓๗ ศบภ.มทบ.๓๗

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗มทบ.๓๗ ศบภ.มทบ.๓๗ ศบค.๑๙ มท […]

ข่าวภูธร