วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธี

admin2

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะถวายสดุดี“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ วันนี้ 26 ก.พ. 65 ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ประธานฯ ได้กล่าวคำถวายสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบเงินสนับสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแก่ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงจัดตั้ง สหกรณ์ ขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกและทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร พร้อมทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังพัฒนางานสหกรณ์ จนมีการก่อตั้งสหกรณ์อื่นๆ อย่างแพร่หลาย จนได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ ให้เป็น พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึง ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันสหกรณ์แห่งชาติ  ทางภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให […]

You May Like

ข่าวภูธร