พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

admin2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 2 วันนี้ 27 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 2 ณ วัดวารินอินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
โดยจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 ถึง ชั้นเปรียญธรม 5 ประโยค  ป.ธ. 5 พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม.

Next Post

จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นที่

จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ชาย […]

ข่าวภูธร