UVC PROUD : อาชีวะ.อุบลฯ มอบ

admin2

UVC PROUD : อาชีวะ.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิ พร้อมเชิดชูเกียรติครู นักเรียน นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ ภูมิใจ การอาชีวศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ วันนี้ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีโดยก่อนเริ่มพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้กับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยคว้ารางวัลในการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 12 ทักษะ จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 1,132 คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน 455 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน 677 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบัน ทำให้วันนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 245 คน ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 84 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 161 คน โดยมีมาตรการป้องกัน และการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และตรวจ ATK ทุกคน ก่อนเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ความว่า “นักเรียน นักศึกษา ได้เพียรพยายาม เอาใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมายไว้ ความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาในวันนี้นั้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเอง มีความขยัน หมั่นเพียร ฝึกตนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีคุณธรรมประจำใจ ประพฤติตนอยู่ในศิลปะธรรมอันดี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีของเรานั้น เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จึงนับได้ว่าสถานศึกษามีการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวว่า “การอาชีวศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ” ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจในวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือ การปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีแห่งนี้ ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน มีความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

Next Post

รองผู้ว่าฯ นำทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อยุธยา ลงพื้นที่

รองผู้ว่าฯ นำทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อยุธยา ลงพื้นที่แนะน […]

You May Like

ข่าวภูธร