รองผู้ว่าฯ นำทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อยุธยา ลงพื้นที่

admin2

รองผู้ว่าฯ นำทีมพี่เลี้ยง ศจพ.อยุธยา ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือบุคคล ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อ.บางไทร-เสนา-บางบาล วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านสุขภาพ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุคคล ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอบางไทร 10 ราย อำเภอเสนา 1 ราย และอำเภอบางบาล 3 ราย รวม 14 ราย
นางสาวนุชนาถฯ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาขจัดความยากจนในทุกมิติ เพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะทำงานแบ่งออกเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ มีกำหนดการออกเยี่ยมในวันที่ 16-17 มีนาคม 2565
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP หลังจากสำรวจข้อมูลล่าสุด มีจำนวน 245 ครัวเรือน 385 คน จำแนกเป็น 5 มิติ ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ จำนวน 23 ครัวเรือน 32 คน มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 41 ครัวเรือน 62 คน มิติด้านการศึกษา จำนวน 4 ครัวเรือน 4 คน และมิติด้านรายได้ จำนวน 213 ครัวเรือน 338 คน ในส่วนมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ จากการสำรวจยังไม่พบปัญหาดังกล่าว
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยุวอาสาป […]

You May Like

ข่าวภูธร