จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยุวอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยุว อปพร. เพื่อสร้างความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองและชุมชนเบื้องต้น
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรยุวอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยุว อปพร.โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางศศวัน ชินนาทศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย การระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือปฐมพยาบาล การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง ชุมชนจากภัยพิบัติในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 คน พร้อมครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม 2565 นายไพรัตน์ เพชรยวน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเกิดภัยแต่ละครั้งก็จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น การแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญการจัดโครงการฯ ยุว อปพร. ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนเองต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมสั่งสมบุญสร้าง

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมสั่งสมบุญสร้างมหากุศ […]

ข่าวภูธร