พ่อเมืองแพร่ นั่งหัวโต๊ะ ร่วมประชุมเพื่อขับ

admin2

พ่อเมืองแพร่ นั่งหัวโต๊ะ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย” ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) และผ่านระบบ DOPA Channel ให้ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่สามารถรับฟังแนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น- การแก้ไขปัญหาความยากจน- การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนาที่ดิน โครงการปิดทองหลังพระ การถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่องอื่นๆการประชุมฯ นี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรง ด – 19.และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทดูงานศาสตร์พระ

เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทดูงานศาสตร์พระราชาป่ารัก […]

You May Like

ข่าวภูธร