อุบลฯ ส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ

admin2

อุบลฯ ส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีส่งมอบอารคารบริการน้ำดื่ม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตามชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งหน่วยได้พิจารณาคัดเลือก โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในปีงบประมาณ 2565 ที่หน่วยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ในพื้นที่ ตำบลห้วยข่า และ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล ตามแนวชายแดน รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ โรงเรียนแก้งสมบูรณ์ โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองแปก และโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเด็กๆนักเรียนๆ คณะครู ต่างมีความรู้สึกยินดีที่ได้รับโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม เป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2565 นี้ ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาด ได้มาตรฐานผ่านการตรวจจากหน่วยงานราชการ มีทั้งระบบ RO และ ระบบ Softener มีกำลังการผลิตน้ำอยู่ที่ 250 ลิตรต่อชั่วโมง เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นน้ำเย็นในตัวเดียวกัน โดยครู นักเรียนสามารถดื่มที่โรงเรียน หรือประชาชนสามารถนำถังหรือภาชนะมาบรรจุนำกลับไปบริโภคที่บ้านได้ เป็นการประหยัดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ได้มีน้ำบริโภคที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากกองบัญชาการกองทัพไทยให้ได้อยู่ดีมีสุข และมีความยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวภูธรออนไลน์

Next Post

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุข

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภา […]

ข่าวภูธร