น่านแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัด

admin2

น่านแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หออัตลักษณ์นครน่าน ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย นายวิบูลย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายนพรัตน์ถาวงศ์นายก อบจ.น่าน , นางภัทรภร  ชัยวัฒนกุล  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานในจังหวัดน่านหลายหน่วยงาน ทั้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  เทศบาลเมืองน่าน

การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่าน เป็นการนำศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตเสน่ห์วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง  9 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดน่าน ทั้ง 8 วิถี  มาจำลองไว้ที่ข่วงเมืองน่าน คือ 1.วิถีชีวิตอาหาร 2.วิถีชีวิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.วิถีชีวิตภาษา 4.วิถีชีวิตที่อยู่อาศัย 5.วิถีชีวิตอาชีพ 6.วิถีชีวิตศิลปะการแสดง   7.วิถีชีวิตประเพณี   8.วิถีชีวิตความเชื่อ ถือเป็นการส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านให้คงอยู่ กลายเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงทั้งทางจิตวิญญาณและแสดงความเป็นวิถีจารีตประเพณีของชาติพันธุ์ต่างๆอย่างมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ถึงนักนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยว    ในจังหวัดน่าน ได้มาเที่ยวชม และซื้อสินค้าจากชุมชนในงานนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร 084-8084888

Next Post

กาญจนบุรี – ยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร!!

Post Views: 27 กาญจนบุรี – ยกระดับให้เป็นจุดผ่านแด […]

You May Like

ข่าวภูธร