อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ อบต.กระโสบ อ.เมือง จังหวัด

admin2

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ อบต.กระโสบ อ.เมือง จังหวัด อุบลราชธานี โครงการ Fix it จิตอาสา สอนอาชีพเสริม เพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย งามสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เป็นประธาน ในพิธีเปิด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร ได้แก่ การทำขนมเปียกปูน การทำขนมสาคูไส้หมู การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน และบริการซ่อมแซมเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง ห่ม เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระสู่การมีงานทำ ด้วยการนำความรู้มาประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

Next Post

อยุธยา นาย ศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอ

อยุธยา นาย ศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวงเป […]

You May Like

ข่าวภูธร