การประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม

admin2

การประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อบริหารการจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยังยืนระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ณ หอประชุมพญานครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อบริหารการจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยังยืนระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ณ หอประชุมพญานครินทร์
นายบุญเลิศ จันตพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำในชุมชนครั้งนี้ เป็นการระดมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายช่างโยธา ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 9 ตำบล จำนวน 150 คน เพื่อระดมความคิด การจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด อนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมอีก 10 ตำบล รวมทั้งสิ้น 19 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอ

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภ […]

ข่าวภูธร