น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ประตูข่าวพญายม 915

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ประตูข่าวพญายม 915
ศูนย์ข่าวมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนายวิรัตน์ ศรีมงคล ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566- 2570 โดยมีเป้าหมายลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกด้านและทุกกลุ่มและเป็นกรอบทิศทางของหน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่เลือกปฏิบัติคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สร้างสังคมที่ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน จำนวนห้าด้านได้แก่การเมืองการปกครองกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขการศึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ

ที่ประชุมรับทราบประกาศเจตนารมย์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร และยังได้ทบทวนประกาศจังหวัดมุกดาหารเรื่องเจตนารมย์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนลดความเหลื่อมล้ำเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทำให้สังคมเกิดความสันติสุขอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพ ข่าวโดย วันวิภา แพงแก้ว
สุวิทย์ โพธรัชต์ สุดารัตน์ คนไว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ยอดขุนศึกพญายม รายงาน
ติดต่อโฆษณา 0925018750

Next Post

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธรประตูข่าวพญายม 915

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธรประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าวม […]

ข่าวภูธร