จ มุกดาหาร อ คำชะอี กำหนดการเลือกตั้ง

admin2

จ มุกดาหาร อ คำชะอี กำหนดการเลือกตั้งประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับน้องประชาชนในหลักของธรรมาภิบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 90.00 น ทางภาคีธรรมาภิบาลแห่งชาติจำประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้หารือกันในการเลือกตั้งประธานจังหวัด โดยองค์กรหรือกลุ่มบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้องค์กร มูลนิธิหรือสมาคม ทำประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติมากขึ้น ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ ธรรมาภิบาลแห่งชาติและภาคีธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร จะมีการเลือกตั้งประธานจังหวัดรองประธานและเลขาธิการ เพื่อเป็นหัวเรือในการ ดำเนินงานภาคประชาชนต่อไป
กล่าวคือ ภาคีเครือข่ายธรรมชาติแห่งชาติ ภ ธ ช เป็นองค์กรภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มีแนวร่วมเช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชมรม สมาคม มูลนิธิ ต่างๆ มีวัตถุประสงค์1 เพื่อยกระดับการประเมินระดับสากล ในเรื่อง ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(ค่า CPI) ของประเทศไทย ให้ดีขึ้น2 เพื่อขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน ให้เป็นหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย คือ คุณธรรม 4 ประการ ข้อห้าม 5 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเเผยแพร่วิชาการธรรมาภิบาล ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ไปยังบุคคล กลุ่มบุคคล ในสังคมทุกระดับชั้น4 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล บุคคล ที่ร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรม หรือ ขอรับการประเมินการเชิดชูเกียรติ ในทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล5 เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยไม่เลือกศาสนา ความเชื่อ หรือความศรัทธาใด6 เพื่อวิจัย พัฒนา จัดทำตัวชี้วัด เครื่องมือ และจัดกิจกรรมวิชาการธรรมาภิบาล ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร กลุ่มบุคคล ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค7 เพื่อสร้างเครือข่ายโดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เช่นวิทยากร และผู้นำธรรมาภิบาลทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ทั่วประเทศ รวมทั้งมีสถาบันวิชาการธรรมาภิบาล เพื่อช่วยกันยกระดับองค์กรธรรมาภิบาล ให้เป็นองค์กรอิสระระดับชาติ โดยบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ “สภาธรรมาภิบาล”เริ่มก่อตั้ง ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2558ประชุมก่อตั้ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ.ห้องอาหารสโมสรราชตฤณมัยสมาคมโดยที่ประชุม เลือก พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธาน และ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นเลขาธิการ เพื่อที่จะได้จัดตั้งจัดการหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับหลักศีลธรรมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจะได้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในหักของธรรมาภิบาลแห่งชาติต่อไป

ภาพ เรียบเรียงโดย อนุภาพ อาจหาญ สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทำสารคดีร่วมกับสถานี

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทำสารคดีร่วมกับสถานีโทรทัศ […]

You May Like

ข่าวภูธร