อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์ร่วมฝ่าย

admin2

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์ร่วมฝ่ายปกครองช่วยเหลือชาวบ้านยากจน 27 พฤษภาคม2565 โดยทางฝ่ายปกครองอำเภอไชยปราการและคณะพระสงฆ์อำเภอไชยปราการ มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากจนด้อยโอกาสให้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้โดยทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระครูสุทธิวนาพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองบัว พร้อมคณะพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ได้ร่วมกับ นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไชยปราการ (ศจพ.อ.ไชยปราการ) ภายใต้การอำนวยการของ นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส. กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัว ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนและมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จากฐานข้อมูลในระบบ TPMAP 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จำนวน 10 ราย ซึ่งทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีนโยบายเดียวกันที่จะเข้าช่วยเหลือคนยากจนในพื้นที่และต่างอำเภอ ตลอดจนถึงต่างจังหวัด ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางคณะสงฆ์ 3 อำเภอ พร้อมญาติธรรมก็จะเข้าช่วยเหลือตามศักยภาพ วันนี้รับทราบจากทางฝ่ายปกครองไชยปราการ จึงได้ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน10ครอบครัว

นายสำราญ แสงสงค์

Next Post

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไทยคม มอบ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไทยคม มอบอินเตอร์เน็ตดาว […]

ข่าวภูธร