กาญจนบุรี – ตรวจเข็มก่อนเข้าห้องป้องกันโค

admin2

กาญจนบุรี – ตรวจเข็มก่อนเข้าห้องป้องกันโควิด – 19 ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 46 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมภีมวนา โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่จัดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 46” เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วทุกภูมิภาคได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยงานกลางเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยการสัมมนาครั้งนี้

โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงภาพรวมและปัญหาต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมของคณะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในภาพรวมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกหน่วยที่เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรยายเรื่อง “หน้ำที่และอำนำจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ที่มำของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ” ต่อมาในช่วงบ่ายจัดเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” โดยผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งมีผู้แทนจาก ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 400 คน เข้าร่วมงาน

และโอกาสนี้ ทางสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดห้อง เพื่อเชิญสื่อมวลชน ร่วมประชุมในการมีบทบาทของสื่อมวลชน ในจังหวัดกาญจนบุรี และรับทราบปัญหา เนื่องจากสื่อมวลชนในพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการรับทราบปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนไปยังสังคมได้รับรู้ โดยการนำเสนอข่าวสารเรื่องการร้องเรียนของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้าไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะสื่อมวลชนในพื้นที่จะรู้ได้รวดเร็วกว่า เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เร็วกว่า ดังนั้นการที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากที่สื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวสารออกไปทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นจริงได้ตรงจุดถึงปัญหานั้นๆ การที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญพบสื่อมวลชน ก็เพื่อจะได้ให้สื่อได้รับทราบถึงบทบาทการทำงานของทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแจ้งเบาะแสปัญหาต่างๆ เข้าไปยังสำนักงานฯ ต่อไป

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี – 2 อำเภอชายแดน จนท.สนธิกำลัง

กาญจนบุรี – 2 อำเภอชายแดน จนท.สนธิกำลัง ปภ. ทหารชุ […]

ข่าวภูธร