อุบลฯ จัดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ภายใต้การ

admin2

อุบลฯ จัดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โควิด 19 โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงานและจัดในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทดสดผ่าน Facebook Page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 22 มี.ค.65 ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศรัตน์ ภิรมยัรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี เปิดการจัดงานกิจกรรม วัน อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง/กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น วัน อปพร. ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงาม ความดี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประสบสาธารณภัย โดยมิหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนแต่ประการใด และเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ตระหนัก ยึดมั่นในอุดมการณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันภาพรวมของประเทศและจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด  -19 ในพื้นที่เป็นวงกว้างและจำนวนมากการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องจำกัดจำนวนคน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVD -19 ภายใต้คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเข้มข้น ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี จึงพิจารณาจัดงานกิจกรรม วัน อปพร.ในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และการถ่ายทดสดผ่าน Facebook Page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ อปพร.อำเภอ จำนวน 25 อำเภอ และศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 238 แห่ง เพื่อร่วมกันรับฟังสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง
การจัดงานกิจกรรม วัน อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอ่านสาร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2655 จำนวน 1 รางวัล การมอบใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน.

Next Post

มทบ.๓๗ จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช เพื่อ

มทบ.๓๗ จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนมังรายมหาราช เพื่อความเ […]

ข่าวภูธร