รมว.คลังฯ ลงนาม MOU ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กอช.

admin2

รมว.คลังฯ ลงนาม MOU ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กอช. สร้างบำนาญภาคประชาชนไว้ใช้วัยชรา พร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่และแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ อุบลฯ วันนี้ 19 มี.ค. 65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ กองทุนการออมแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกลงพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าว เป็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ “หน่วยให้บริการออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช.” ระหว่าง ธกส. กับ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการออมเงินให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อไว้ใช้ในวัยชรา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การให้ความรู้ด้านการออม การวางแผนทางการเงิน การส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช. ให้กับกลุ่มเกษตรกรและครอบครัว ให้มีบำนาญภาคประชาชนใช้กันถ้วนหน้า

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้ บ้านตาติด อ.วารินชำราบ เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งสิ้น 42 ราย พื้นที่ 300 ไร่ เกษตรกร มีรายได้ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ย 375000 บาทต่อคนต่อปี
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะได้ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นแปลงดอกไม้ของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกไม้บ้านตาติด แปลงใหญ่ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง และภาคบ่ายลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบผลสำเร็จ ส่งขายทั่วประเทศ

ทีมข่าวภูธรออนไลน์ รายงาน

Next Post

เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผล

เชียงราย มทบ. 37 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการป […]

ข่าวภูธร