ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการขจัด

admin2

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ สั่งการให้ ศจพ.อ. ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่วิเคราะห์และหาแนวทางร่วมแก้ไขเป็นรายครัวเรือน
** วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระบบ TPMAP ซึ่งผ่านการรับรองการประชุมของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ศจพ.อ.แบ่งออกเป็น 5 มิติ ทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 245 ครัวเรือน 385 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 5 มิติ รวมทั้งสิ้น 189 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย มิติสุขภาพ 23 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ 41 ครัวเรือน มิติการศึกษา 4 ครัวเรือน มิติรายได้ 157 ครัวเรือน และมิติการเขาถึงบริการภาครัฐ 0 ครัวเรือน นอกจากนี้ ได้พิจารณาข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2565 จำนวน 3,541 ครัวเรือน จากระบบ TPMAP แยกเป็นอำเภอ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และขอให้ ศจพ.อ. มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือน เพื่อร่วมกับบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพปัญหา และร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

รองผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝา

รองผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส […]

ข่าวภูธร