อุบลฯ เปิดงาน เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี

admin2

อุบลฯ เปิดงาน เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1 Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 2 ก.พ.65 บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดงาน เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1 Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่วยสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรและเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ โดยนำเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเด่นของจังหวัด และสินค้าลดค่าครองชีพ จำหน่ายในราคาถูก เป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเด่นของจังหวัดไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในรูปของตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการไปแล้วภายใต้ชื่อ ตลาด U-Green ตลาดเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วยราชการ ร่วมในพิธี
สำหับรูปแบบตลาดออฟไลน์ โดยเริ่มดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ เทศกาล ช้อปของเด่นกินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1 บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดจำหน่ายทุกวันพุธแรกของเดือน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์ช่วยกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือที่รู้จักกันในนามโครงการกินสบายใจ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว ศรีสมร บุญวิจิตร/ภาพ กมลพร คำนึง/บก.

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธาน

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธาน เวลา 13.30 […]

ข่าวภูธร