นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธาน

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธาน เวลา 13.30 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างนายอำเภอพาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล แต่งตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนดับไฟป่า รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน

Next Post

พิษณุโลก เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์

พิษณุโลก เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหา […]

ข่าวภูธร