กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสิ่งแวดล้อม แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา อาจารย์ภาควิชาสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ โดยได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมแซน้อย 2 เขื่อนสิรินธร และได้นำคณะฯ ศึกษาดูงานสวนเกษตรผสมผสาน  เพื่อศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรดำเนินการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานชีววิถี หมอลำทำเกษตร อรุณี  พูลสว่าง ชื่อจริง นางอรุณรัตน์  จำปาเทศ ชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ระดับประเทศ ประเภทราษฎร ปี 2564 บ้านนาเจริญใน ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน เลี้ยงแพะและปลาดุกไบโอฟล็อก นายวสันต์ สุนทรนิกรกิจ บ้านคำวังยาง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์สาขา

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธ […]

ข่าวภูธร