แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาชีวะอุบลฯ

admin2

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดนักเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข วันที่ 9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้นางเจมณี ทะริยะ ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการ การประกวดนักเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาววรินทร งาดเกาะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500บาท พร้อมเกียรติบัตร และนางสาวสิดาพร ปานเหลา รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวผู้เข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กติกาเป็นการประกวดประเภทเดี่ยว นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
ในรูปแบบการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ใช้ระยะเวลาการนำเสนอ 10 นาที โดยรูปแบบ PowerPoint ไม่เกิน 10 หน้า การประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Next Post

อุบลฯ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Post Views: 72 อุบลฯ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2 […]

ข่าวภูธร