อุบลฯ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

admin2

อุบลฯ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นพค.56 ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวกันพ่อ
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวกันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ที่แปลงนาสาธิต โคกหนองนาโมเดล ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการในพื้นที่ และครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวกันพ่อ พ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงกาคม 2566เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นประพระราชกุศล ต่อสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทำนาวิถีพอเพียงต่อสาธารณชน มีการจัดทำแปลงปลูกพืชตามหลักทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 แปลง เบื้องต้นได้ปรับพื้นที่ บำรุงดิน มีการปลูกข้าว ในการจัดทำแปลงนี้ มีนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ จัดทำโครงการแปลงนาสาธิตปลูกข้าวกินเอง โดยนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จัดทำแปลงนาดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่ ด้านการเกษตรมากขึ้นหลังจากได้รับความรู้ ซึ่งนักเรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาการปลูกข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเพิ่มเติมเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

Next Post

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66 เวลา ประมาณ 12.30 น. เจ้า

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66 เวลา ประมาณ 12.30 น. เจ้าหน้า […]

You May Like

ข่าวภูธร