อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณา

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการจัดการปัญหาเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเป็นองค์รวม ขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อพัฒนาชุมชน ตามนโยบาลของทางราชการ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางสาวถาวรีย์ ลาภสาร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน 19 ตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข 20 แห่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 20 แห่ง บูรณาการจัดการปัญหา และวางแผนการปฎิบัติงานให้โยบาย เคลื่อนสู่เป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนกรอบงาน ดังนี้
การส่งเสริมการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทุกตำบล ให้ครบ 100 % โดยมีตำบลไก่คำ และตำบลนาหมอม้า อาสาเป็นตำบลนำร่อง พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซินเข็มที่ 2 และ เข็ม 3
การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย หาสมาชิกใหม่ ให้ได้ 3,000 คน ภายในเดือนเมษายน นี้ การบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปทิ้งที่บ่อขยะดงสีบู โดยการกำจัดขยะตั้งแต่ครัวเรือน การจัดตั้งธนาคารขยะ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก ทีมงานฝ่ายปกครอง และ ทีมงานสาธารณสุข สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานและการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความประทับใจ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เรื่องสุดท้ายจัดให้มีการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100 % เข้าติดต่อราชการต้องสวมหมวกกันน็อก และมีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ถนน

Next Post

ผู้ว่าอุบล ปลดหนี้ให้เกษตรกรไม่ใช้งบประมาณ

ผู้ว่าอุบล ปลดหนี้ให้เกษตรกรไม่ใช้งบประมาณราชการแต […]

ข่าวภูธร