สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

admin2

สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานอุทยานแห่งชาติแม่จริม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานอุทยานแห่งชาติแม่จริม นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้นำเสนอข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ด้านอำนาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติแม่จริม ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ด้านการศึกษาวิจัย และด้านการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART PATROL และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์เห็นความสำคัญมีความตระหนัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ การล่าสัตว์ป่า และปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้แต่ละพื้นที่หาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ต่อไปในการตรวจงานในครั้งนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม มอบเสบียงอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่จริม เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม และกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อลงรักปิดทอง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อลงรักปิดทองพระ […]

ข่าวภูธร