บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม ประชุมรอบเช้า รอบ บ่าย รับ

admin2

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม ประชุมรอบเช้า รอบ บ่าย รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ท่าเทียบเรือ บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์เปอร์เรชั่น บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30–16.30 น. นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ และขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ และร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมแนวคิดข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาโครงการ และการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นายธีรวีร์ ปาติปา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด นายสุวิตร์ภุมรินทร์ ผู้จัดการ ฝ่ายคลังสินค้าโรงงาน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมรับฟัง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเชิงเลน ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุวิตร์ ภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตสินค้าและโรงงาน กล่าวว่า บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ดำเนินธุรกิจค้ามันสำปะหลัง โดยเป็นโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด และมีระบบขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออก ด้วยระบบสายพานลงเรือ มีกำลังผลิตวันละ 500 ตัน และได้ขยายเป็น 1,000 ตันต่อวันในปี 2534 และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอสทีซี STC ได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่พ.ศ.2526 ในนามของบริษัท แคปปิตัลไซโลและอบพืช จำกัด ซึ่งเป็นชื่อเดิมและได้ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางรับซื้อและส่งออกข้าวโพดของบริษัท ตลอดจนให้บริการอบและรับฝากสินค้าแก่ลูกค้าต่อมากิจการได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น จนเป็นที่ยอมรับในระบบการอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมด้วยระบบไซโลและคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวโพดที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกข้าวโพดน้อยลงไม่เพียงพอที่จะจัดส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ บริษัท แคปปิตัลไซโลและอบพืช จำกัด จึงปรับเปลี่ยนธุรกิจส่งออกข้าวโพด เป็นธุรกิจส่งออกข้าวแทนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งนับว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวที่มีคุณภาพไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งของเครือ เอสทีซี เช่นเดียวกับบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้โครงการประเภทท่าเทียบเรือที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร แต่ไม่ถึง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย […]

You May Like

ข่าวภูธร