ราชบุรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัด

admin2

ราชบุรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 ครอบคุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ. ที่โรงแรมราชาบุระ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัยค้นควเาพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียยรู้ ครั้งที่ 5 ครอบคุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 200 คน ใช้เวลา 1 วัน ในการแลกเปลี่ยรองค์ความรู้ระหว่างภาคราชการและเอกชน ตลอดจน องค์กรชุมชนต่างในพื้นที่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาษผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพือเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 43 โครงการแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการและโรงไฟฟ้าชีวภาพ 27 โครงการ ในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 โครงการปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรสม 5.78MW สำหรับโรงไฟห้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานร่กจะเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนทั้งการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามเหมาะสมของพื้นที่จะเป็นการต่อยอดการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับชุมชนมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์
ตันกำเนิด จ.ราชบุรีรายงาน

Next Post

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม​ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม​ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้ […]

You May Like

ข่าวภูธร