อุบลฯ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

admin2

อุบลฯ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย ลาว ครั้งที่ 14 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านวิไลวงศ์ บุดดาคำ เจ้าแขวงงจำปาสัก สปป.ลาว พร้อมคณะทั้งสองฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก มีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือข้อตกลง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ด้านการร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนไทย – ลาว ด้าน การร่วมมือในการรักษาป้องกันตลิ่งพัง และการแก้ไขปัญหาตามลำแม่น้ำโขง ด้าน การอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในการเข้า – ออก บริเวณจุดผ่านแดน ด้านการร่วมมือในการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด ด้านความรร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ด้านการร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้าน การร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน การร่วมมือในการป้องกัน การลักลอบซื้อ – ขาย สัตว์ป่า และพืชป่า ที่ผิดกฎหมาย ด้าน การร่วมมือด้านสาธารณสุข ด้านการร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs 13 การร่วมมือด้านแรงงาน ด้านการร่วมมือด้านสาธารณสุข และ ด้านกลไกความร่วมมือ
โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทุกมิติเกิดผลเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของทั้งสองจังหวัด/แขวง เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความ เป็นอยู่อย่างสงบปลอดภัย และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีร่วมกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน
ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้นำนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี หลายเรื่องได้รับการแก้ไขให้ยุติได้ในระดับจังหวัด และบางเรื่องได้รับการเสนอขึ้นให้หน่วยเหนือพิจารณาดำเนินการแก้ไข การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว กับแขวงจำปาสัก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ รวมทั้งสานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดผล และร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้านตลอดจนร่วมกันกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติการ รองรับนโยบายรัฐบาลไทย – ลาว ให้ชัดเจน

ตระเวนข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

พะเยา – สมปรารถนา! อัศจรรย์พลูสองหาง แม่ค้าสาวได้ครอบครองครบแล้ว 5 ใบ หลังรอมา 5 ปี การงานสุดปัง ธุรกิจราบรื่น

พะเยา – สมปรารถนา! อัศจรรย์พลูสองหาง แม่ค้าสาวได้ค […]

You May Like

ข่าวภูธร