น่าน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการ

admin2

น่าน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดน่าน ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.วิฏษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.อ. ชนก ขาวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3  พันเอกนิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านประกาศ ให้การต้อนรับ ด้วยในโลกยุคปัจจุบัน ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ มีรูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียทายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ทำให้เกิดความหวาดกลัว และบั่นทอนจิตใจประชาชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแก่ประชาชน จึงเป็นแนวทางในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง ศปป.๓ กอ.รมน. มีหน้าที่ในการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และสามารถนำข้อมูลที่ได้มีวางแผนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวมการให้ความรู้และให้เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มขบวนการ การเคลื่อนไหว เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งการสังเกตบุคคล เอกสาร สถานที่ พฤติกรรม เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการป้องกัน การแก้ไขเหตุการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับภาครัฐ ช่วยกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่จะเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไป ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้ให้มีการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้นำชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 เขคน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Pb6hGF42UNQ[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร.0848084888

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ และเครื่อง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แล […]

You May Like

ข่าวภูธร