นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ลั่นฆ้องเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 โดยมี พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 สสก.1 จังหวัดชัยนาท นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากนั้น ประธานได้มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 มอบปัจจัยทางการเกษตรแก่ตัวแทนเกษตรกร และมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 หน่วยงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่ให้คำปรึกษา คลินิกด้านวิชาการเกษตร และ คลินิกการให้บริการ ด้านนายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่า

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหว […]

ข่าวภูธร