นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่า

admin2

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:45 น. ที่ ห้องคาลิปโซ่ ชั้น 1 โซน A โรมแรม เดอะ คาวาลิ คาช่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาคคะ มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน คณะทำงานและผู้ร่วมอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่น่าภาคภูมิใจ คือ การได้รับการยกย่องให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้ปรากฏในวงกว้าง มีกลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง มีคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมฯ และคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ โดยได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพกลไก บูรณาการความร่วมมือและเสริมพลังการทำงานจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นการทำงานของทุกหน่วยงาน ที่มีการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมทั้งในบทบาทขององค์กรตนเอง และกิจกรรมภาพรวมของจังหวัด สู่การขับเคลื่อนคุณธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ผวจ.อุบลฯ เตือนภัย ประชาชน หวั่นตกเป็นเหยื่อ

ผวจ.อุบลฯ เตือนภัย ประชาชน หวั่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาช […]

You May Like

ข่าวภูธร