วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

admin2

วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ ประชาชน ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันศุกร์ ที่ 11 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
โดยเมื่อ เวลา 09.15 นาฬิกา คณะฯ เดินทางไปยังบ้านโนนรัง อำเภอเขื่องใน เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง และรับฟังบรรยายสรุป การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสว่างวีระวงศ์
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่ประธานวุฒิสภามอบหมายให้รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 โดยมีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด โดยมีจำนวนครั้งการลงพื้นที่ ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ 3 ครั้ง นครราชสีมา 4 ครั้ง บุรีรัมย์ 1 ครั้ง ยโสธร 3 ครั้ง อำนาจเจริญ 2 ครั้ง สุรินทร์ 4 ครั้ง ศรีสะเกษ 4 ครั้ง และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4
สุมาลี สมเสนาะ/ข่าว
จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ภาพ
กมลพร คำนึง/ บก.ข่าว

Next Post

ชาวแพร่สุดผวา หลัง "ผึ้งหลวงอาฆาตหนัก" รุม

ชาวแพร่สุดผวา หลัง “ผึ้งหลวงอาฆาตหนัก” […]

ข่าวภูธร