อ. ลืออำนาจ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา

admin2

อ. ลืออำนาจ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ..ครั้งที่ 1/2565 อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอลืออำนาจประธานคณะกรรมการ นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ นพ. สุเมธ แสงอ่อน ผอ.รพ.ลืออำนาจ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ สถานการณ์ แนวทางดำเนินงานโรค Covid-19 อำเภอลืออำนาจ ซึ่งแนวโน้มการติดเชื้อในเขตอำเภอมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความรุนแรงของโรคลดลง ซึ่งได้มีแนวทางจัดการรูปแบบการรักษาเน้นการรักษาที่บ้าน Home Isolation โดยผลการรักษาผู้ป่วยหายป่วย มีความพึงพอใจในการรักษา เลขาคณะกรรมการ พชอ. มีการเสนอต่อที่ประชุมกำหนดให้การควบคุมป้องกันการรักษาโรค โควิด -19 เป็นประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุป ประเด็นขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอลืออำนาจ มี 4 ประเด็น ดังนี้ คือ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก การดูแลกลุ่มเปราะบาง การควบคุมและป้องกันโรค โควิด19 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. อำเภอลืออำนาจ ต่อไป

Next Post

จ. อำนาจเจริญ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

จ. อำนาจเจริญ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมือ […]

ข่าวภูธร