จ. อำนาจเจริญ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

admin2

จ. อำนาจเจริญ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การปฎิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบริเวณตลาดโต้รุ้ง เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 17.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 2 พร้อมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าทีรพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นตรวจตรา แนะนำ กำกับและติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ตาม ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ได้แนะนำร้านค้า ผู้ประกอบการ ประชาชน บริเวณตลาดโต้รุ้ง เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับอดีตผู้ว่า

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับอดีตผู้ว่าราชการและ […]

ข่าวภูธร