อยุธยา สืบสานวันวิสาขบูชา อยุธยาซิตี้พาร์ค น้อม

admin2

อยุธยา สืบสานวันวิสาขบูชา อยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศรีลังกาสู่จ.อยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริเวณชั้น 2 ข้างร้านซิซซ์เลอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2567 จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ถวายสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธานุสติ เป็นมหากุศลใหญ่แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี และเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำขึ้นประดิษฐานไว้บนบุษบก โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณถิราวดี อินทะรังษี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
คุณวรวุฒิ กนกอุดม ประธานกรรมการท่องเที่ยววิถีพุทธ พระนครศรีอยุธยา คุณถิราวดี อินทะรังษี คุณเปรมฤดี รณรื่น คุณปัญญาพร บุญสืบ คุณสมใจ แสงสระศรี คุณเกียรติยศศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยาและผู้อำนวยการ Top News ศูนย์ข่าวภาคกลาง พร้อมด้วย สามเณรใบบุญ (ด.ช.รัชพล ตรงต่อกิจ) และสามเณรฟอร์ด (ด.ช.อัครพล ผาคํา) ร่วมเข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ทูตวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ต่อพุทธศาสนิกชนสืบไป
นางสาวรัตนภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

จ.ยะลา หน่วยกำลังในพื้นที่อำเภอเบตงคุมเข้มเส้น

จ.ยะลา หน่วยกำลังในพื้นที่อำเภอเบตงคุมเข้มเส้นทางเ […]

You May Like

ข่าวภูธร