ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรม

admin2

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ”เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานการ โดยมี นายนที จันทรเจิด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 และยกระดับการขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานในภาพรวมของประเทศ นั้นฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบกิจการหรือผู้สนใจเป็นผู้ประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ จัดการฝึกอบรม โดยมี ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ มาเป็นวิทยากร ในการอบรมในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหลักสูตรนี้สามารถเดินหน้าต่อยอด กับผู้ประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการชี้ช่องทางของการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้จะต้องมีหลักสูตร เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้อีกต่อไป และต้องขอขอบคุณทางวิทยากรและทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

น่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

น่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ […]

ข่าวภูธร